ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Petch Paz-Pp hppyq00048944 Kerry 2018-11-26 00:00:00 112018000012
สุรชัย แก้วมี hppy001137488 Kerry 2018-11-20 00:00:00 112018000008
กรกิจ วรรณทรัพย์ ofm016a0001320 Kerry 2018-10-30 00:00:00 102018000017
สุนิสา พ่วงสมุทร hppyq00047781 Kerry 2018-10-29 00:00:00 102018000020
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร hppyq00047780 Kerry 2018-10-29 00:00:00 102018000019
พรเทพ พราหมพิพัฒน์ hppyq00047435 Kerry 2018-10-22 00:00:00 102018000014
Mart Penvijit hppyq00047434 Kerry 2018-10-22 00:00:00 102018000018
อภิชาติ อินทนิน Eu571120362th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-19 00:00:00 102018000015
พัฒนเดช เสตเตมิย์ hppyq00047171 Kerry 2018-10-16 00:00:00 102018000012
ทวีศักดิ์ สินทรัพย์ hppyq00047170 Kerry 2018-10-16 00:00:00 102018000013
นิติธร ฐิตวัฒนพงศ์ hppyq00047169 Kerry 2018-10-16 00:00:00 102018000011
พิษณุ วิจารจิตต์ hppy001109647 Kerry 2018-10-15 00:00:00 102018000010
Woranat Nampanya hppy001109655 Kerry 2018-10-15 00:00:00 102018000009
ธันยวัฒน์ แสงเดือน hppy001109663 Kerry 2018-10-15 00:00:00 102018000008
นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข hppyn00005541 Kerry 2018-10-11 00:00:00 102018000007
นาย ณัฐศิวัช พลนาค hppyq00046728 Kerry 2018-10-08 00:00:00 102018000005
ศุภชัย จันทร์งาม pokwq00005630 Kerry 2018-10-05 00:00:00 102018000003
Wasin Sudjaidee hppyq00046304 Kerry 2018-10-02 00:00:00 102018000002
สุรศักดิ์ แสงจันทร์ hppyq00046148 Kerry 2018-10-01 00:00:00 092018000023
อัครพงศ์ ศรีวงศ์ hppyq00045890 Kerry 2018-09-26 00:00:00 092018000021
พิษณุ วิจารจิตต์ hppy001091677 Kerry 2018-09-26 00:00:00 092018000020
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ hppy001090635 Kerry 2018-09-25 00:00:00 092018000019
ชนาธิป พูลมา hppy0001082654 Kerry 2018-09-17 00:00:00 092018000015
นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก EU569070035TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-15 00:00:00 092018000016
อุดม บุญขาว hppyq00045074 Kerry 2018-09-14 00:00:00 092018000011
อนิรุทธ์ เอี่ยมชัย hppyq00045073 Kerry 2018-09-14 00:00:00 092018000014
วงศธร วีระณรงค์ hppyq00044972 Kerry 2018-09-13 00:00:00 092018000013
พรชัย บัวแสง hppyq00044871 Kerry 2018-09-12 00:00:00 092018000012
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ wp16q00000355 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000010
ปิยะนันท์ ธิโสภา hppy0001072670 Kerry 2018-09-06 00:00:00 092018000009
ปิติ จันทร์เมฆา hppyq00044346 Kerry 2018-09-05 00:00:00 082018000018
ศิริขวัญ นันทะพันธ์ hppy001070266 Kerry 2018-09-04 00:00:00 092018000008
นายปิยะพงษ์ บุญนิล hppy001070263 Kerry 2018-09-04 00:00:00 092018000007
สมชาย พรหมแก้ว hppy001068809 Kerry 2018-09-03 00:00:00 092018000002
จิราพร กำลังดี hppy001068806 Kerry 2018-09-03 00:00:00 092018000003
ปราโมทย์ กลมเกลี้ยง hppy001068797 Kerry 2018-09-03 00:00:00 092018000005
ชนาธิป พูลมา hppy001068812 Kerry 2018-09-03 00:00:00 092018000006
อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ eu570184389th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-31 00:00:00 082018000019
พิเชษฐ์ คำสุขใส hppyq00043951 Kerry 2018-08-30 00:00:00 082018000014
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ hppyq00043950 Kerry 2018-08-30 00:00:00 082018000016
ปิยะพันธุ์ ขันไร่ hppyq00043537 Kerry 2018-08-25 00:00:00 082018000012
Anuwat Pangthai hppyq00043535 Kerry 2018-08-25 00:00:00 082018000013
ปิยะพันธุ์ ขันไร่ hppy180808317 Kerry 2018-08-25 00:00:00 082018000012
ดาริกา บุญเรือง hppyt00043416 Kerry 2018-08-23 00:00:00 082018000011
เฉลียว พุ่มเจริญ hppy00043372 Kerry 2018-08-23 00:00:00 082018000010
โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี hppyq00043374 Kerry 2018-08-23 00:00:00 082018000009
Supawadee Sittirak eu570121327th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-21 00:00:00 082018000008
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ hppy180806281 Kerry 2018-08-20 00:00:00 082018000007
นาย เทพพร พรมหนองแสน hppyq00042798 Kerry 2018-08-15 00:00:00 082018000005
นางสาวเมย์ แย้งจันทร์ hppy001047208 Kerry 2018-08-14 00:00:00 082018000004
ชื่อลูกค้า : Petch Paz-Pp
Tracking number : hppyq00048944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : สุรชัย แก้วมี
Tracking number : hppy001137488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008
ชื่อลูกค้า : กรกิจ วรรณทรัพย์
Tracking number : ofm016a0001320
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : สุนิสา พ่วงสมุทร
Tracking number : hppyq00047781
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000020
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : hppyq00047780
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000019
ชื่อลูกค้า : พรเทพ พราหมพิพัฒน์
Tracking number : hppyq00047435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : Mart Penvijit
Tracking number : hppyq00047434
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ อินทนิน
Tracking number : Eu571120362th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : พัฒนเดช เสตเตมิย์
Tracking number : hppyq00047171
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000012
ชื่อลูกค้า : ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
Tracking number : hppyq00047170
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000013
ชื่อลูกค้า : นิติธร ฐิตวัฒนพงศ์
Tracking number : hppyq00047169
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : พิษณุ วิจารจิตต์
Tracking number : hppy001109647
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : Woranat Nampanya
Tracking number : hppy001109655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : ธันยวัฒน์ แสงเดือน
Tracking number : hppy001109663
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
Tracking number : hppyn00005541
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : นาย ณัฐศิวัช พลนาค
Tracking number : hppyq00046728
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : ศุภชัย จันทร์งาม
Tracking number : pokwq00005630
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : Wasin Sudjaidee
Tracking number : hppyq00046304
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : สุรศักดิ์ แสงจันทร์
Tracking number : hppyq00046148
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000023
ชื่อลูกค้า : อัครพงศ์ ศรีวงศ์
Tracking number : hppyq00045890
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000021
ชื่อลูกค้า : พิษณุ วิจารจิตต์
Tracking number : hppy001091677
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000020
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : hppy001090635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000019
ชื่อลูกค้า : ชนาธิป พูลมา
Tracking number : hppy0001082654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000015
ชื่อลูกค้า : นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก
Tracking number : EU569070035TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000016
ชื่อลูกค้า : อุดม บุญขาว
Tracking number : hppyq00045074
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000011
ชื่อลูกค้า : อนิรุทธ์ เอี่ยมชัย
Tracking number : hppyq00045073
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000014
ชื่อลูกค้า : วงศธร วีระณรงค์
Tracking number : hppyq00044972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000013
ชื่อลูกค้า : พรชัย บัวแสง
Tracking number : hppyq00044871
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000012
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : wp16q00000355
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000010
ชื่อลูกค้า : ปิยะนันท์ ธิโสภา
Tracking number : hppy0001072670
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : ปิติ จันทร์เมฆา
Tracking number : hppyq00044346
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000018
ชื่อลูกค้า : ศิริขวัญ นันทะพันธ์
Tracking number : hppy001070266
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000008
ชื่อลูกค้า : นายปิยะพงษ์ บุญนิล
Tracking number : hppy001070263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000007
ชื่อลูกค้า : สมชาย พรหมแก้ว
Tracking number : hppy001068809
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002
ชื่อลูกค้า : จิราพร กำลังดี
Tracking number : hppy001068806
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
ชื่อลูกค้า : ปราโมทย์ กลมเกลี้ยง
Tracking number : hppy001068797
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000005
ชื่อลูกค้า : ชนาธิป พูลมา
Tracking number : hppy001068812
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000006
ชื่อลูกค้า : อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ
Tracking number : eu570184389th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000019
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ์ คำสุขใส
Tracking number : hppyq00043951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000014
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : hppyq00043950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000016
ชื่อลูกค้า : ปิยะพันธุ์ ขันไร่
Tracking number : hppyq00043537
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000012
ชื่อลูกค้า : Anuwat Pangthai
Tracking number : hppyq00043535
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000013
ชื่อลูกค้า : ปิยะพันธุ์ ขันไร่
Tracking number : hppy180808317
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000012
ชื่อลูกค้า : ดาริกา บุญเรือง
Tracking number : hppyt00043416
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000011
ชื่อลูกค้า : เฉลียว พุ่มเจริญ
Tracking number : hppy00043372
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000010
ชื่อลูกค้า : โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
Tracking number : hppyq00043374
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000009
ชื่อลูกค้า : Supawadee Sittirak
Tracking number : eu570121327th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000008
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : hppy180806281
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000007
ชื่อลูกค้า : นาย เทพพร พรมหนองแสน
Tracking number : hppyq00042798
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวเมย์ แย้งจันทร์
Tracking number : hppy001047208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000004
Powered by MakeWebEasy.com