ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง bnkp000189958 Kerry Feb 26, 2020 022020000012
นิธิศักดิ์ วรสิทธิชัย bnkp000189958 Kerry Feb 26, 2020 022020000011
นายสุรวุธ เกตุศิริ psri000077944 Kerry Feb 24, 2020 022020000009
ศศิมา ผิวขำ bnkp000189256 Kerry Feb 24, 2020 022020000008
นายณัฐวีร์ นริศชาติ EI664146075TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 21, 2020 022020000007
พงศ์ธนา จิตติยากูล BNKP000188485 Kerry Feb 20, 2020 022020000006
ด.ญ.จินตภัทร แซ่เต่ ei403587042th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000005
สุธัญญา บุญยรัตน์ bnkp000185340 Kerry Feb 07, 2020 022020000004
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ei403592144th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 06, 2020 022020000002
กรภัทร hppy001530683 Kerry Feb 04, 2020 022020000001
ชานนท์ ยิ้มงาม bnkp000177658 Kerry Jan 09, 2020 012020000005
ณัฐพล แก้วอุดร pokw000823971 Kerry Jan 06, 2020 012020000002
คุณชาย บุลกิจ hppy001507350 Kerry Jan 03, 2020 012020000001
นางสาว วรางคณา อนุมา bnkp000174588 Kerry Dec 25, 2019 122019000006
นายวรวัจน์ สารถวิล bnkp000172734 Kerry Dec 19, 2019 122019000005
ทวีศักดิ์ สินทรัพย์ pokw000807699 Kerry Dec 06, 2019 122019000004
นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม pokw000807702 Kerry Dec 06, 2019 122019000003
สุภาพร การบรรจง BNKP000168560 Kerry Dec 03, 2019 122019000002
นายจิรายุทธ เจริญภักดี HPPY001483782 Kerry Dec 02, 2019 112019000012
โรงเรียนบ้านบึง BNKP000167495 Kerry Nov 29, 2019 112019000011
นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ BNKP000167425 Kerry Nov 29, 2019 112019000010
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร BNKP000163997 Kerry Nov 18, 2019 112019000006
นายทราทิศ จารุภคนิธิ BNKP000163475 Kerry Nov 15, 2019 112019000005
นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ BNKP000162960 Kerry Nov 13, 2019 112019000004
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย HPPY001466912 Kerry Nov 11, 2019 112019000003
Bundit Sillaprasert Bnkp000159637 Kerry Nov 01, 2019 102019000019
นายศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ Pokw000783617 Kerry Nov 01, 2019 102019000020
จารุกิตติ์ หาญทะนา HPPY001458059 Kerry Oct 31, 2019 102019000018
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร POKW000782131 Kerry Oct 30, 2019 102019000017
จเด็ด ห้อยพรมราช POKW000782131 Kerry Oct 30, 2019 102019000016
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร POKW000781604 Kerry Oct 29, 2019 102019000014
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร POKW000781604 Kerry Oct 29, 2019 102019000015
นายจิรายุทธ เจริญภักดี HPPY001454604 Kerry Oct 28, 2019 102019000013
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร BNKP000157769 Kerry Oct 26, 2019 102019000012
จารุกิตติ์ หาญทะนา BNKPN00004313 Kerry Oct 25, 2019 102019000011
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ BNKP000157085 Kerry Oct 24, 2019 102019000009
นฤเบศ ก้านดอกไม้ HPPY001446610 Kerry Oct 17, 2019 102019000007
นายอนุรักษ์ ภู่เนตร HPPY001446611 Kerry Oct 17, 2019 102019000006
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร BNKP000154524 Kerry Oct 15, 2019 102019000005
นายกำชัย สารมาคม PSRI000042800 Kerry Oct 08, 2019 102019000004
เสฏฐวุฒิ เขียวฉอ้อน EI284116567TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 03, 2019 102019000003
จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ BNKP000150681 Kerry Oct 02, 2019 102019000001
นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์ BNKP000150683 Kerry Oct 02, 2019 102019000002
ฐานันดร์ แย้มนิล BNKP000149698 Kerry Sep 30, 2019 092019000023
จุฑาทิพย์​ สุขะลี POKW000759896 Kerry Sep 27, 2019 092019000022
นางสาวชนากานต์ ทองดี HPPY001427207 Kerry Sep 26, 2019 092019000021
นายประจักษ์ ใจสุระ ็HPPY001427204 Kerry Sep 26, 2019 092019000020
ทรงวิทย์ สุวรรณภูมิ OFM016A002621 Kerry Sep 24, 2019 092019000019
ธนพัฒน์ ทับไธสง BNKP000146547 Kerry Sep 18, 2019 092019000017
ทิพย์สุดา ดอกกะฐิน BNKP000146422 Kerry Sep 17, 2019 092019000015
ชื่อลูกค้า : นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง
Tracking number : bnkp000189958
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000012
ชื่อลูกค้า : นิธิศักดิ์ วรสิทธิชัย
Tracking number : bnkp000189958
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000011
ชื่อลูกค้า : นายสุรวุธ เกตุศิริ
Tracking number : psri000077944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000009
ชื่อลูกค้า : ศศิมา ผิวขำ
Tracking number : bnkp000189256
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : นายณัฐวีร์ นริศชาติ
Tracking number : EI664146075TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : พงศ์ธนา จิตติยากูล
Tracking number : BNKP000188485
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : ด.ญ.จินตภัทร แซ่เต่
Tracking number : ei403587042th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : สุธัญญา บุญยรัตน์
Tracking number : bnkp000185340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
Tracking number : ei403592144th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : กรภัทร
Tracking number : hppy001530683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ชานนท์ ยิ้มงาม
Tracking number : bnkp000177658
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล แก้วอุดร
Tracking number : pokw000823971
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณชาย บุลกิจ
Tracking number : hppy001507350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : นางสาว วรางคณา อนุมา
Tracking number : bnkp000174588
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : นายวรวัจน์ สารถวิล
Tracking number : bnkp000172734
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
Tracking number : pokw000807699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม
Tracking number : pokw000807702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : สุภาพร การบรรจง
Tracking number : BNKP000168560
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : นายจิรายุทธ เจริญภักดี
Tracking number : HPPY001483782
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านบึง
Tracking number : BNKP000167495
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ
Tracking number : BNKP000167425
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : BNKP000163997
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : นายทราทิศ จารุภคนิธิ
Tracking number : BNKP000163475
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ
Tracking number : BNKP000162960
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
Tracking number : HPPY001466912
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : Bundit Sillaprasert
Tracking number : Bnkp000159637
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : นายศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ
Tracking number : Pokw000783617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : จารุกิตติ์ หาญทะนา
Tracking number : HPPY001458059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : POKW000782131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : จเด็ด ห้อยพรมราช
Tracking number : POKW000782131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : POKW000781604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : POKW000781604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000015
ชื่อลูกค้า : นายจิรายุทธ เจริญภักดี
Tracking number : HPPY001454604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000013
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : BNKP000157769
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : จารุกิตติ์ หาญทะนา
Tracking number : BNKPN00004313
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
Tracking number : BNKP000157085
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : นฤเบศ ก้านดอกไม้
Tracking number : HPPY001446610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : นายอนุรักษ์ ภู่เนตร
Tracking number : HPPY001446611
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : BNKP000154524
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : นายกำชัย สารมาคม
Tracking number : PSRI000042800
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : เสฏฐวุฒิ เขียวฉอ้อน
Tracking number : EI284116567TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
Tracking number : BNKP000150681
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์
Tracking number : BNKP000150683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : ฐานันดร์ แย้มนิล
Tracking number : BNKP000149698
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000023
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์​ สุขะลี
Tracking number : POKW000759896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000022
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนากานต์ ทองดี
Tracking number : HPPY001427207
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000021
ชื่อลูกค้า : นายประจักษ์ ใจสุระ
Tracking number : ็HPPY001427204
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000020
ชื่อลูกค้า : ทรงวิทย์ สุวรรณภูมิ
Tracking number : OFM016A002621
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000019
ชื่อลูกค้า : ธนพัฒน์ ทับไธสง
Tracking number : BNKP000146547
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000017
ชื่อลูกค้า : ทิพย์สุดา ดอกกะฐิน
Tracking number : BNKP000146422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000015
Powered by MakeWebEasy.com