ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชวิศ วรสันต์ EU569950410TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-11 00:00:00 042018000001
อรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ et895376431th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-26 00:00:00 032018000004
ธีราภรณ์ เหล่ากาวี eu570537316th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-09 00:00:00 032018000002
ณิชาพร โชติยุทธ eu570531432th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-07 00:00:00 032018000001
ธนพรรณ ฎาณวรรณ et895619751th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-07 00:00:00 022018000003
นควัชร อับดุลลอสุวรรณ et895619765th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-07 00:00:00 022018000002
ฐิติมา รัตโนทัย et895582495th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-05 00:00:00 022018000001
นายนราศักดิ์ ประดับทอง et765085959th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-01-30 00:00:00 012018000017
นางสาวสุภัทราวดี วรรธนะกำจรกิจ et765078604th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-01-26 00:00:00 012018000014
มนตรี สังข์โต eu572090622th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-01-25 00:00:00 012018000013
ประภาส ชายประโคน ชายประโคน hppy000800568 Kerry 2018-01-23 00:00:00 012018000008
ประภาส ชายประโคน hppy000800568 Kerry 2018-01-23 00:00:00 012018000009
ปวีณา จูอำไพ hppy000800567 Kerry 2018-01-23 00:00:00 012018000010
Tanasit Sintanakorn hppy000800564 Kerry 2018-01-23 00:00:00 012018000011
นายศิริชัย ช่วยรอด hppy000792846 Kerry 2018-01-18 00:00:00 012018000006
น้ำฝน ส่งเสริม Eu572066019th ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-01-13 00:00:00 012018000005
วิทยา เมฆวัน eu572058613th ไปรษณีย์ไทย-ems 2018-01-11 00:00:00 012018000004
ด.ญ.จิรภัทร หลวงพันเทา eu572045994th ไปรษณีย์ไทย-ems 2018-01-06 00:00:00 012018000001
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ห้องคอมพิวเตอร์ eu572045985th ไปรษณีย์ไทย-ems 2018-01-06 00:00:00 012018000003
ปัณณวิชญ์ ถนอมวงษ์ et765236897th ไปรษณีย์ไทย-ems 2018-01-04 00:00:00 012018000002
จุฑาพร แก้วดี et765169035th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-27 00:00:00 122017000016
อาภากร กัณหา et765127129th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-25 00:00:00 122017000015
ธีระ พรหมมาศ eu198217996th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-21 00:00:00 122017000009
นายสนิท สมจิตร et764800379th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-19 00:00:00 122017000007
สุกัญญา แพรสมบูรณ์ et7648000351th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-19 00:00:00 122017000004
นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส et7648000365th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-19 00:00:00 122017000006
นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข et764975830th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-12 00:00:00 122017000002
นายจุฑาธร สุขศาลา et764975826th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-12 00:00:00 122017000003
ตุลาวัติ ปัญญาบุญ et764764359th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-06 00:00:00 122017000001
เพิ่มพูน เพิ่มพรม et878022734th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-12-02 00:00:00 112017000027
ณัฐวุฒิ นามบุตร et765384992th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-30 00:00:00 112017000018
ธัญชนก คุ้มกัน et764918673th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-29 00:00:00 112017000025
นายสนิท สมจิตร et313889155th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-28 00:00:00 112017000022
นายสนิท สมจิตร et313889155th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-28 00:00:00 112017000023
วิทยา เมฆวัน et313886953th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-27 00:00:00 112017000024
วัลลภ เศษศิริ et765421559th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-22 00:00:00 112017000016
นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ et765365826th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-20 00:00:00 112017000012
Kunitpong Wongsai et765323106th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-15 00:00:00 112017000014
จุฑาพร แก้วดี et765323097th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-15 00:00:00 112017000015
ศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์ et765466780th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-14 00:00:00 112017000013
สุชาดา ทิพโรจน์ et313847985th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-11 00:00:00 112017000011
นายพินัย อ่อนดี et765476230th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-10 00:00:00 112017000010
สุชาดา ทิพโรจน์ et313851971th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-08 00:00:00 112017000009
อินทุ์อร วิรัชศิลป์ et313851968th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-08 00:00:00 112017000008
พรชัย เพชรศรีงาม et765301560th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-11-01 00:00:00 112017000001
กนก หยงเฮง et313820197th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-10-30 00:00:00 102017000015
บุรินทร์ พินิจมนตรี et313814673th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-10-24 00:00:00 102017000014
นายสถิตย์ บุญตา et305023275th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-10-19 00:00:00 102017000013
พงษ์สินษ์ มั่งมูล et304979277th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-10-17 00:00:00 102017000009
กนก หยงเฮง et304945548th ไปรษณีย์ไทย-ems 2017-10-12 00:00:00 102017000008
ชื่อลูกค้า : ชวิศ วรสันต์
Tracking number : EU569950410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000001
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ
Tracking number : et895376431th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000004
ชื่อลูกค้า : ธีราภรณ์ เหล่ากาวี
Tracking number : eu570537316th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000002
ชื่อลูกค้า : ณิชาพร โชติยุทธ
Tracking number : eu570531432th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000001
ชื่อลูกค้า : ธนพรรณ ฎาณวรรณ
Tracking number : et895619751th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000003
ชื่อลูกค้า : นควัชร อับดุลลอสุวรรณ
Tracking number : et895619765th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000002
ชื่อลูกค้า : ฐิติมา รัตโนทัย
Tracking number : et895582495th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000001
ชื่อลูกค้า : นายนราศักดิ์ ประดับทอง
Tracking number : et765085959th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000017
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุภัทราวดี วรรธนะกำจรกิจ
Tracking number : et765078604th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000014
ชื่อลูกค้า : มนตรี สังข์โต
Tracking number : eu572090622th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000013
ชื่อลูกค้า : ประภาส ชายประโคน ชายประโคน
Tracking number : hppy000800568
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000008
ชื่อลูกค้า : ประภาส ชายประโคน
Tracking number : hppy000800568
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000009
ชื่อลูกค้า : ปวีณา จูอำไพ
Tracking number : hppy000800567
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000010
ชื่อลูกค้า : Tanasit Sintanakorn
Tracking number : hppy000800564
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000011
ชื่อลูกค้า : นายศิริชัย ช่วยรอด
Tracking number : hppy000792846
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000006
ชื่อลูกค้า : น้ำฝน ส่งเสริม
Tracking number : Eu572066019th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000005
ชื่อลูกค้า : วิทยา เมฆวัน
Tracking number : eu572058613th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000004
ชื่อลูกค้า : ด.ญ.จิรภัทร หลวงพันเทา
Tracking number : eu572045994th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000001
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ห้องคอมพิวเตอร์
Tracking number : eu572045985th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000003
ชื่อลูกค้า : ปัณณวิชญ์ ถนอมวงษ์
Tracking number : et765236897th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000002
ชื่อลูกค้า : จุฑาพร แก้วดี
Tracking number : et765169035th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000016
ชื่อลูกค้า : อาภากร กัณหา
Tracking number : et765127129th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000015
ชื่อลูกค้า : ธีระ พรหมมาศ
Tracking number : eu198217996th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000009
ชื่อลูกค้า : นายสนิท สมจิตร
Tracking number : et764800379th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000007
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา แพรสมบูรณ์
Tracking number : et7648000351th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000004
ชื่อลูกค้า : นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส
Tracking number : et7648000365th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000006
ชื่อลูกค้า : นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
Tracking number : et764975830th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000002
ชื่อลูกค้า : นายจุฑาธร สุขศาลา
Tracking number : et764975826th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000003
ชื่อลูกค้า : ตุลาวัติ ปัญญาบุญ
Tracking number : et764764359th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000001
ชื่อลูกค้า : เพิ่มพูน เพิ่มพรม
Tracking number : et878022734th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000027
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ นามบุตร
Tracking number : et765384992th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000018
ชื่อลูกค้า : ธัญชนก คุ้มกัน
Tracking number : et764918673th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000025
ชื่อลูกค้า : นายสนิท สมจิตร
Tracking number : et313889155th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000022
ชื่อลูกค้า : นายสนิท สมจิตร
Tracking number : et313889155th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000023
ชื่อลูกค้า : วิทยา เมฆวัน
Tracking number : et313886953th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000024
ชื่อลูกค้า : วัลลภ เศษศิริ
Tracking number : et765421559th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000016
ชื่อลูกค้า : นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ
Tracking number : et765365826th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000012
ชื่อลูกค้า : Kunitpong Wongsai
Tracking number : et765323106th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000014
ชื่อลูกค้า : จุฑาพร แก้วดี
Tracking number : et765323097th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000015
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์
Tracking number : et765466780th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000013
ชื่อลูกค้า : สุชาดา ทิพโรจน์
Tracking number : et313847985th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000011
ชื่อลูกค้า : นายพินัย อ่อนดี
Tracking number : et765476230th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000010
ชื่อลูกค้า : สุชาดา ทิพโรจน์
Tracking number : et313851971th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000009
ชื่อลูกค้า : อินทุ์อร วิรัชศิลป์
Tracking number : et313851968th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000008
ชื่อลูกค้า : พรชัย เพชรศรีงาม
Tracking number : et765301560th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000001
ชื่อลูกค้า : กนก หยงเฮง
Tracking number : et313820197th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000015
ชื่อลูกค้า : บุรินทร์ พินิจมนตรี
Tracking number : et313814673th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000014
ชื่อลูกค้า : นายสถิตย์ บุญตา
Tracking number : et305023275th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000013
ชื่อลูกค้า : พงษ์สินษ์ มั่งมูล
Tracking number : et304979277th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000009
ชื่อลูกค้า : กนก หยงเฮง
Tracking number : et304945548th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000008
Powered by MakeWebEasy.com