ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นฤเบศ ก้านดอกไม้ HPPY001446610 Kerry Oct 17, 2019 102019000007
นายอนุรักษ์ ภู่เนตร HPPY001446611 Kerry Oct 17, 2019 102019000006
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร BNKP000154524 Kerry Oct 15, 2019 102019000005
นายกำชัย สารมาคม PSRI000042800 Kerry Oct 08, 2019 102019000004
เสฏฐวุฒิ เขียวฉอ้อน EI284116567TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 03, 2019 102019000003
จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ BNKP000150681 Kerry Oct 02, 2019 102019000001
นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์ BNKP000150683 Kerry Oct 02, 2019 102019000002
ฐานันดร์ แย้มนิล BNKP000149698 Kerry Sep 30, 2019 092019000023
จุฑาทิพย์​ สุขะลี POKW000759896 Kerry Sep 27, 2019 092019000022
นางสาวชนากานต์ ทองดี HPPY001427207 Kerry Sep 26, 2019 092019000021
นายประจักษ์ ใจสุระ ็HPPY001427204 Kerry Sep 26, 2019 092019000020
ทรงวิทย์ สุวรรณภูมิ OFM016A002621 Kerry Sep 24, 2019 092019000019
ธนพัฒน์ ทับไธสง BNKP000146547 Kerry Sep 18, 2019 092019000017
ทิพย์สุดา ดอกกะฐิน BNKP000146422 Kerry Sep 17, 2019 092019000015
ณัฐนัท EU568215048TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000016
นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์ BNKP000145886 Kerry Sep 16, 2019 092019000011
พีรพัฒน์ พูลเมือง BNKP000145887 Kerry Sep 16, 2019 092019000012
กำชัย สารมาคม BNKP000145888 Kerry Sep 16, 2019 092019000013
ประมูล บัวน้อย BNKP000145885 Kerry Sep 16, 2019 092019000014
นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม HPPY0001414950 Kerry Sep 13, 2019 092019000010
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร HPPY001414040 Kerry Sep 12, 2019 092019000009
นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก BNKP000144810 Kerry Sep 11, 2019 092019000008
ณัฏฐนันท์ เอี่ยมสอาด HPPY001411768 Kerry Sep 10, 2019 092019000007
นส .เบ็ญจมาศ ศรีวิสัย HPPY001411773 Kerry Sep 10, 2019 092019000006
นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์ BNKP000143588 Kerry Sep 06, 2019 092019000004
ราชันย์ BNKP000143587 Kerry Sep 06, 2019 092019000003
นายสิทธิชัย ตีบยอ BNKP000142757 Kerry Sep 03, 2019 092019000002
นายศุภชัย BNKP000142292 Kerry Sep 02, 2019 092019000001
เนติวุฒิ ชนะบูรณ์ ฺ์BNKP000142291 Kerry Sep 02, 2019 082019000023
ชัยพร กางถิ่น BNKP000141929 Kerry Aug 31, 2019 082019000022/เดิม082019000014
เจษบดินทร อินทสงค์ BNKP000141377 Kerry Aug 29, 2019 082019000019
Supaporn BNKP000141376 Kerry Aug 29, 2019 082019000020
ครูแทน จ้า BNKP000141379 Kerry Aug 29, 2019 082019000014
โรงเรียนบ้านคลองไคร ครูมารุต ใจโล้ง BNKP000141378 Kerry Aug 29, 2019 082019000016
Supaporn BNKP000141376 Kerry Aug 29, 2019 082019000012
เจษบดินทร อินทสงค์ BNKP000141377 Kerry Aug 29, 2019 082019000011
วิทยา ณเชียงใหม่ BNKP000141086 Kerry Aug 28, 2019 082019000018
Natanon Banjong BNKP000140032 Kerry Aug 24, 2019 082019000013
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม BNKP000138375 Kerry Aug 19, 2019 082019000010
รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ BNKP000137688 Kerry Aug 15, 2019 082019000008
Pronpawit Yooprhapat BNKP000137686 Kerry Aug 15, 2019 082019000007
Thanawat EI 0998 4108 8 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000005
PearWa BunKaew EI 08620987 5 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2019 082019000004
พีรพันธ์ พูลภิญโญ BNKP000136716 Kerry Aug 13, 2019 082019000003
คณวัฒน์ ตองสู้ HPPY001381328 Kerry Aug 07, 2019 082019000002
Middle Fingerr PSP0003225097 Kerry Aug 06, 2019 082019000001
Palatip Lolong(ครูพี) POKW000706292 Kerry Jul 03, 2019 09:04 072019000001
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม MBC0000819552 Kerry Jan 29, 2019 012019000006
Petch Paz-Pp hppyq00048944 Kerry Nov 26, 2018 112018000012
สุรชัย แก้วมี hppy001137488 Kerry Nov 20, 2018 112018000008
ชื่อลูกค้า : นฤเบศ ก้านดอกไม้
Tracking number : HPPY001446610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : นายอนุรักษ์ ภู่เนตร
Tracking number : HPPY001446611
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : BNKP000154524
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : นายกำชัย สารมาคม
Tracking number : PSRI000042800
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : เสฏฐวุฒิ เขียวฉอ้อน
Tracking number : EI284116567TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
Tracking number : BNKP000150681
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์
Tracking number : BNKP000150683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : ฐานันดร์ แย้มนิล
Tracking number : BNKP000149698
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000023
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์​ สุขะลี
Tracking number : POKW000759896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000022
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนากานต์ ทองดี
Tracking number : HPPY001427207
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000021
ชื่อลูกค้า : นายประจักษ์ ใจสุระ
Tracking number : ็HPPY001427204
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000020
ชื่อลูกค้า : ทรงวิทย์ สุวรรณภูมิ
Tracking number : OFM016A002621
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000019
ชื่อลูกค้า : ธนพัฒน์ ทับไธสง
Tracking number : BNKP000146547
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000017
ชื่อลูกค้า : ทิพย์สุดา ดอกกะฐิน
Tracking number : BNKP000146422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐนัท
Tracking number : EU568215048TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000016
ชื่อลูกค้า : นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์
Tracking number : BNKP000145886
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000011
ชื่อลูกค้า : พีรพัฒน์ พูลเมือง
Tracking number : BNKP000145887
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000012
ชื่อลูกค้า : กำชัย สารมาคม
Tracking number : BNKP000145888
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000013
ชื่อลูกค้า : ประมูล บัวน้อย
Tracking number : BNKP000145885
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000014
ชื่อลูกค้า : นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
Tracking number : HPPY0001414950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : HPPY001414040
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
Tracking number : BNKP000144810
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐนันท์ เอี่ยมสอาด
Tracking number : HPPY001411768
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : นส .เบ็ญจมาศ ศรีวิสัย
Tracking number : HPPY001411773
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์
Tracking number : BNKP000143588
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : ราชันย์
Tracking number : BNKP000143587
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : นายสิทธิชัย ตีบยอ
Tracking number : BNKP000142757
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : นายศุภชัย
Tracking number : BNKP000142292
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : เนติวุฒิ ชนะบูรณ์
Tracking number : ฺ์BNKP000142291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : ชัยพร กางถิ่น
Tracking number : BNKP000141929
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000022/เดิม082019000014
ชื่อลูกค้า : เจษบดินทร อินทสงค์
Tracking number : BNKP000141377
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : Supaporn
Tracking number : BNKP000141376
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000020
ชื่อลูกค้า : ครูแทน จ้า
Tracking number : BNKP000141379
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000014
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านคลองไคร ครูมารุต ใจโล้ง
Tracking number : BNKP000141378
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : Supaporn
Tracking number : BNKP000141376
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000012
ชื่อลูกค้า : เจษบดินทร อินทสงค์
Tracking number : BNKP000141377
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000011
ชื่อลูกค้า : วิทยา ณเชียงใหม่
Tracking number : BNKP000141086
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : Natanon Banjong
Tracking number : BNKP000140032
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
Tracking number : BNKP000138375
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ
Tracking number : BNKP000137688
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : Pronpawit Yooprhapat
Tracking number : BNKP000137686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : Thanawat
Tracking number : EI 0998 4108 8 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : PearWa BunKaew
Tracking number : EI 08620987 5 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : พีรพันธ์ พูลภิญโญ
Tracking number : BNKP000136716
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : คณวัฒน์ ตองสู้
Tracking number : HPPY001381328
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : Middle Fingerr
Tracking number : PSP0003225097
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Palatip Lolong(ครูพี)
Tracking number : POKW000706292
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2019 09:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
Tracking number : MBC0000819552
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000006
ชื่อลูกค้า : Petch Paz-Pp
Tracking number : hppyq00048944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : สุรชัย แก้วมี
Tracking number : hppy001137488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008
Powered by MakeWebEasy.com